عکـسهايي از تـهـران

عکـسهاي اين قـسمت کاري از آقاي نصرالله کـسرائـيـان و خانم حـمـيده ذوالفـقـاري است

 

تـهـران در زماني که ري شهـري آباد بود آنچـنان کوچک بود که در کـتابهـا نامي از آن برده نـشده است؛ مثـلا در تاريخ بـيهـقـي ضمن شرح اردوکـشي هاي سلطان محـمود غـزوني و پـسرش سلطان مسعـود از دولاب ري و عـلي آباد ري (از محـلات کنوني) نام برده شده است، اما از تهـران ذکري به ميان نـيامده است. 

پس از ويراني ري در حمله، مغـول ابـتـدا وراميـن مرکـزيت يافـت، لکن ديري نـپائـيد که تهـران بـيشـتر رونـق گـرفـت و در قـرن نهـم بصورت قـصـبهً بزرگي درآمد.  در سال 960 هـجري قـمري به وسيلهً شاه طهـماسب اول صفوي باروي آن ساخـته شد و صورت شهـر پـيـدا کرد. رشد تهـران، چـنانکه از قرائن بر مي آيد، بخاطر استـقرار پايـتـخت سلسلهً صفويه در قـزوين و سپس در اصفـهـان، مـتوقـف شده است؛ تا اينکه آغا محـمد خان قاجار در نخستـين سالهـاي قـرن سيزدهـم هـجري قـمري آن را به پايـتخـتي برگـزيد و در داخل ارگ آن که از آثار دوران زنديه بود کاخ هاي سلطنـتي ايجاد نمود و شهـر رو به آبادي و وسعـت رفـت و در مـدتي نـزديک دويست سال بصورت کـنوني در آمد.  (نقـل به معـنا از کـتاب آثار تاريخي تهـران، تاليف سيد محـمد تـقي مصطـفـوي ).

لطفا براي ديدن عـکسها اينجا را کـليک کـنيد

پرچم ايران - نقشه ايران - مردم شناسي - آب و هوا - موقعيت جغرافيائي - 3000 قبل از ميلاد تا زمان معاصر - علوم و فنون

فرهنگ و هنر - تاريخ و جغرافي - بياموزيم - تماس با ما - درباره ما - صفحه اول